FOORNI

Foorni w liczbach

22 000 produktów
6 700 wyselekcjonowanych inspiracji
2 200 zarejestrowanych użytkowników

Regulamin • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu www.foorni.pl
 • Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis.
 • Podmiotem prowadzącym Serwis jest Synage Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-399 przy ulicy Składowej 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta Białystok w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000643153 , NIP 9512421330, Regon: 365682206 – o kapitale zakładowym 5 000 zł.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.
 • Operator – podmiot prowadzący Serwis
 • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.foorni.pl
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.
 • Konto - dostępne, po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia, filmy i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu.
 • Profil Użytkownika - miejsce w Serwisie, gdzie opublikowane są dane wprowadzone przez Użytkownika.
 • Komentarz/Wpis - wyrażenie opinii, zamieszczenie treści przez Użytkownika w Serwisie.
 • Ban - blokada dostępu nałożona na Użytkownika za złamanie postanowień Regulaminu.
 • Administrator – osoba/y wskazane przez Operatora.
 • Moderator - użytkownik pomagający innym Użytkownikom lepiej poznać Serwis dbający o jakość i wiarygodność dodawanych zdjęć, opisów i komentarzy. Status moderatora i uprawnienia z tym związane przydziela Użytkownikom Administrator.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • Materiały - zdjęcia, filmy, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 • Login/ nick - wyraz bądź wyrazy, stanowiące nazwę, którą Użytkownik posługuje się w Serwisie.
 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości
 • Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.foorni.pl/rejestracja.html i aktywacji Konta
 • Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.
 • Użytkownik nie może założyć konta, by używać go za osobę trzecią, ani publikować danych dotyczących osób trzecich bez ich wyraźnej zgody.
 • Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest równoważna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 • W przypadku użycia przez Użytkownika loginu/nicku naruszającego prawa osób trzecich, naruszającego powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego, Operator ma prawo do zawieszenia bądź usunięcia konta Użytkownika.
 • Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest również równoważna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jak również zamieszczonych przez niego treści w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w Serwisie, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Foorni.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.1204).
 • Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu. Po aktywacji Konta, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu.
 • Przed dodaniem zawartości do Serwisu Użytkownik musi zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu i zaakceptować wszystkie zawarte w nim warunki.
 • Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zdjęcie lub komentarz/wpis zamieszczony w serwisie może naruszać prawo do prywatności danej osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia korzystając z tego formularza.
 • Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie zdjęć, komentarzy/wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, będące reklamą własnej lub obcej działalności gospodarczej, traktowanych jako SPAM (niebędące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia), zawierających materiały chronione prawem autorskim bez stosownych zezwoleń.
 • Użytkownik nie będzie naruszał niniejszego Regulaminu ani ułatwiał czy też umożliwiał jego naruszanie osobom trzecim.
 • Użytkownik nie będzie używał Serwisu w celach sprzecznych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, w tym zwłaszcza naruszał praw innych Użytkowników Serwisu poprzez gromadzenie danych ich dotyczących czy udostępnianie tych danych innym podmiotom.
 • Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego Profilu osobom trzecim ani dokonywania jego transferu chociażby nieodpłatnie.
 • Podmiot prowadzący Serwis bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
  • publicznego udostępniania galerii, ogłoszeń, wypowiedzi i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • publikowania przesłanych wypowiedzi, galerii, ogłoszeń i komentarzy Użytkownika
  • zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów Serwisu;
  • umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);
  • z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość usunięcia przez Użytkownika swojego profilu;
  • jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem;
  • wysyłania zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi i komentarzy jako elementów newslettera Serwisu
 • Administrator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika lub zastosowania Ban-u, w przypadku stwierdzenia, iż dany Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku usunięcia bądź zawieszenia przez Operatora konta Użytkownika, Użytkownik nie ma prawa bez zgody Operatora założyć kolejnego Konta.
 • Zabrania się rejestrowania przez Użytkownika wielu Profilów, oznacza to, że jeden Użytkownik może posiadać jeden Profil w Serwisie.
 • Serwis nie monitoruje ani też nie kontroluje w sposób ciągły zdjęć i/lub treści oraz danych podawanych przy rejestracji przez Użytkowników. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z Regulaminem Podmiot prowadzący Serwis dołoży starań, aby były one usuwane ze stron w możliwie krótkim czasie.
 • Zgodnie z ideą Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dodawane przez niego materiały w zakresie określonym przez Serwis mogą być aktualizowane i/lub moderowane przez innych Użytkowników (o statusie Moderator). Wszyscy Użytkownicy Serwisu rozwijają tym samym wspólny zasób wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na dbanie i rozwój zawartości zamieszczonej na stronach tego Serwisu.
 • Jeśli Użytkownik naruszy prawa osób trzecich, Serwis może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.
 • Użytkownik Serwisu oświadcza, że będzie zamieszczać w Serwisie tylko materiały do których ma uprawnienia. Użytkownik nie będzie zamieszczać materiałów do których prawa posiadają inne osoby i/lub materiałów z prawami autorskimi bez uzyskania stosownych zezwoleń.
 • Z tytułu złożonego w pkt. 1 oświadczenia Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zamieszczone przez siebie w Serwisie treści.
 • W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Serwis, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a ponadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Serwisu, regresowo zwróci tym podmiotom całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zdjęcia i treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 • Operator szanuje prawo Użytkowników do ochrony ich prywatności. Niniejszy paragraf prezentuje zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu.
 • Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, podane w Profilu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.), jest Podmiot prowadzący Serwis. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 • Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania, oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 • Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem www.foorni.pl/regulamin.html
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta.
 • Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, które pozostaną ważne i skuteczne.
 • Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu przez Operatora nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia Regulaminu przez Użytkowników.
 • Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu można kierować na adres biuro@foorni.pl lub zgłaszać listownie na adres: Synage Sp. z o.o., 15-399 Białystok ul. Składowa 12 z dopiskiem „Foorni”.
 • Założenie Konta przez Użytkownika w Serwisie jest jednoznaczne z przeczytaniem, powzięciem do wiadomości oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.